تعریف خرابی پیشرونده (Progressive collapse):گسترش یک گسیختگی موضعی اولیه از یک عضو به عضو دیگر که در..
850,000 تومان

چکیده پروژه:زمین لغزش (Landslide)  در پروژه های عمرانی یکی از دغدغه های و مسائل جدی ساخت و ساز ..
700,000 تومان

چکیده پروژه:از آن جا که بازار قطب اقتصادی و گردشگری می باشد، لذا حفظ و نگهداری آن حائز اهمیت است..
525,000 تومان

چکیده پروژه:لوله های مدفون (Buried Pipes) گاز از جمله مهمترین شریان های حیاتی یك جامعه پیشرفته به حس..
525,000 تومان

چکیده پروژه:شمع ها (piles) معمولاّ برای مقاومت در برابر نيروهای قائم و جانبی بكار گرفته می شوند. در ..
575,000 تومان

چکیده پروژه: در این پروژه به بررسی عددی سه بعدی تاثیر تسلیح خاک با در نظر گرفتن اندر کنش (..
595,000 تومان

چکیده پروژه:یکی از متداول ترین اتفاقاتی که بر اثر آن، یک سازه تحت بارگذاری لرزه ای تخریب می شود، گسی..
550,000 تومان

چکیده پروژه:در بررسی‌های انجام‌گرفته روی پل‌هایی که درگذشته ساخته‌شده است، مشخص گردید که تعداد زیادی..
450,000 تومان

چکیده پروژه:با افزایش چشم گیر جمعیت، توسعه صنایع و مشکل کمبود زمین مناسب (از نظر مقاومت) جهت احداث س..
495,000 تومان

چکیده پروژه:در گذشته  پل ها با تمرکز بر مقاومت و تحمل نیروها در برابر بارگذاری لرزه ای طراحی می..
560,000 تومان

چکیده پروژه: بهره‌برداری بهینه‌ از مخازن سدها یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در زمینه مدیریت منابع ..
280,000 تومان

چکیده پروژه:تحلیل احتمالاتی نشست پی‌های سطحی در این برنامه ارائه‌شده است. روش موردمطالعه برای تحلیل ..
555,000 تومان

چکیده پروژه:مدل رفتاری ارائه شده یک مدل کشسان- خمیری (elasto-plastic) سطح مرزی (layer boundary) و سا..
420,000 تومان

چکیده پروژه:در این تحقیق از روش احتمالاتی شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo)، جهت تعیین قابلیت اطمین..
900,000 تومان

چکیده پروژه:سیستم های جداسازی لرزه ای (base isolation) به عنوان نمونه ای از سیستم های کنترلی غیرفعال..
705,000 تومان

چکیده پروژه:با توجه به اهمیت تحلیل و ارزیابی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری (vulnerability) اعضای غیرساز..
350,000 تومان

چکیده پروژه:پيش‌بينی تغييرشكل زمين عمدتاً به چهار روش زير انجام شده است:1- روش‌های تجربی (exmpirical..
590,000 تومان